Aquamodule

Một dự án xây dựng trên bối cảnh của hiện tại và một tương lai không xa. Chính việc thích nghi tốt với bối cảnh và được cộng đồng chào đón đã là một sự bền vững.

Yêu cầu cộng đồng phải nhìn nhận lại vấn đề “Sử dụng và tái tạo” hệ sinh thái tự nhiên. Hãy nghĩ về việc “Phát triển các hệ sinh thái nhân tạo tại chính các cộng đồng đang tồn tại dựa vào tự nhiên và sống trong tự nhiên”.

More Images

  • Lê Văn Long Lê Văn Long Lê Văn Long Lê Văn Long

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.