Tù Tu Tâm và “Bức tường mềm” của sự kết nối

Thiết kế xây dựng một mô hình cải tạo Nhà tù Chí Hoà với tổng hoà các yếu tố công năng, kinh tế, xã hội,… Trong đó lấy kim chỉ nam là TU THIỀN để giúp cho các phạm nhân tự chuyển hóa từ gốc rễ những bế tắc, từ đó họ tự điều chỉnh lại những nhận thức sai lầm.

More Images

  • Nguyễn Trần Bình Nguyên – Nguyễn Hải Ninh Nguyễn Trần Bình Nguyên – Nguyễn Hải Ninh Nguyễn Trần Bình Nguyên – Nguyễn Hải Ninh Nguyễn Trần Bình Nguyên – Nguyễn Hải Ninh

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.