Dải xanh

Ý tưởng của nhóm là cải tạo những chiếc cầu bộ hành cứng nhắc trong đó thì thành một nơi mà người dân có thể giao lưu và tương tác. Mục tiêu của công trình là tạo nên một không gian xanh, thân thiện với môi trường kết hợp với việc xử lý nước thải và sử dụng nguồn năng lượng sạch nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng.

More Images

  • DC Team DC Team DC Team DC Team

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.