The Readies

“To stop reading is to stop thinking.

To stop thinking means life no longer continue.”

Tác giả muốn tạo nên các không gian hấp dẫn và dễ tiếp cận với sách để khuyến khích mọi người đọc sách trong điều kiện có nhiều thứ gây xao lãng cho chúng ta.

More Images

  • Đinh Xuân Quỳnh Đinh Xuân Quỳnh Đinh Xuân Quỳnh

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.