The Outside in the Inside

Ý tưởng là tạo ra một công trình khép kín đối nội nhưng lại quy tụ các yếu tố ngoại cảnh và thiên nhiên bên ngoài vào bên trong nó, nhằm tạo ra một không gian xanh vừa kín vừa mở cho người sử dụng và tăng tính tương tác giữa con người với tự nhiên.

Với thiết kế đưa các yếu tố ngoại cảnh vào trong một công trình văn phòng quy mô nhỏ và lấy kiến trúc xanh làm nền tảng, thiết kế đã tạo ra một không gian giúp con người thoát khỏi sự bó buộc, tạo ra một không gian làm việc vô cùng hiệu quả và thoải mái.

Thiết kế đề cao giá trị con người, đặt con người làm trung tâm để xây dựng ý tưởng, nhấn mạnh yếu tố cá nhân, nhưng vẫn chú trọng tính tập thể, 2 yếu tố khác nhau nhưng rất quan trọng, không thể tách rời. Tạo ra nhiều không gian nhỏ phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong một không gian lớn.

More Images

  • Nguyễn Đào Minh Ngọc Nguyễn Đào Minh Ngọc Nguyễn Đào Minh Ngọc Nguyễn Đào Minh Ngọc
  • Nguyễn Đào Minh Ngọc

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.