SSC – Self-sustainable Community

Thiết kế xuất phát từ ý tưởng tạo nên một cộng đồng phát triển bền vững cho dân tộc thiểu số Lô Lô. Ở đây, mọi người có thể sống bền vững và độc lập; hơn nữa có thể được tìm hiểu, học tập về văn hóa đặc trưng của dân tộc mình giúp bảo tồn các giá trị truyền thống.

More Images

  • Nguyễn Vũ Nga My Nguyễn Vũ Nga My Nguyễn Vũ Nga My Nguyễn Vũ Nga My

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.