Hoa Trên Đá

Mọi mâu thuẫn trong việc sinh con ở nhà hay bệnh viện là truyền thống hay phi truyền thống, khoa học hay phản khoa học đều được đặt trong hệ quy chiếu chung là sự an toàn của đứa trẻ.

Mối quan hệ này cần phải giải quyết lâu dài bằng nhiều phương pháp như tuyên truyền, vận động. Những công trình kiến trúc như một làng hộ sinh có vai trò thúc đẩy quá trình thay đổi nhận thức của người dân nhanh hơn.

More Images

  • Đỗ Minh Tú Đỗ Minh Tú Đỗ Minh Tú Đỗ Minh Tú

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.